Quality Motorbike Parts
Dynaplug Tyre Repair

Algemene voorwaarden

KGL Racing- Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

 

Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen KGL Racing en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door KGL Racing en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. KGL Racing houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

1. Identiteit van KGL Racing


KGL Racing
Kleine Vinnestraat 7
3803 Duras (Sint-Truiden)
Belgium
TEL: +32(0)11184822
BTW: BE.0534.916.002Interne link

2. Bestellen en afhalen in een KGL Racing winkel

 

Wanneer de klant een artikel uit de webshop  bestelt en ervoor kiest dit bij een KGL Racing winkel te België af te halen, zal de klant op de hoogte gebracht worden wanneer hij het artikel kan gaan afhalen. 
De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 9).
KGL Racing is gerechtigd, ingeval de goederen niet door de klant werden afgehaald na twee electronische berichten of e-mails, uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, de bestelling ongedaan te maken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Interne link

3. Bestellen en levering ter plaatse

 

De levering aan de klant wordt – na ontvangst van de betaling – gedaan op een door de klant gekozen adres.De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 8).
Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt KGL Racing zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die KGL Racing dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering.

Interne link

4. Prijs

 

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen B.T.W.-, Recupel- en andere taksen inbegrepen. Bijkomende verplichte leverings-, bestelling,- of andere administratieve kosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld.

 

Alle prijzen zijn in Euro/€.

 

Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash & Carry. Bijkomende diensten (levering, installatie, financiering,…) zijn aldus niet inbegrepen en producten kunnen slechts geleverd worden mits betaling van bijkomende kosten.

 

Artikelen aangekocht op de webshop van KGL Racing worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering. Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd ofwel per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

 

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan KGL Racing niet aansprakelijk worden gesteld.

 

De betaling van de online bestellingen kunnen gebeuren via verschillende online betalingswijzen.

 

De elektronische en papieren geschenkbonnen kunnen worden gebruikt, conform hun geldigheidsduur vanaf de datum van de uitgifte. Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het bedrag van de gift card of geschenkbon, dient de klant het verschil te betalen. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan het bedrag van uw gift card of geschenkbon, zal de klant dit saldo bewaren in de vorm van een tegoed.

Interne link

5. Leveringsvoorwaarden

 

De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan de klant. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd.

 

De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners, afhankelijk van de afmetingen van de bestelde product(en) en van de diensten gekozen door de klant.

 

Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling.

 

Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden gemeld binnen de 2 dagen aan KGL Racing.

 

Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijk postkantoor staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen bij het plaatselijke postkantoor.

5.1 Verzekerd verzenden

De klant kan kiezen voor verzekerd verzenden, met deze optie is het pakket verzekerd tegen verlies of schade en dit tot een bedrag van 2500 euro.

Indien er niet gekozen wordt voor verzekerd verzenden kan de klant geen aanspraak maken op een vergoeding bij verlies of schade van het pakket.

 

 

6. Leveringstermijn

 

De leveringstermijnen zijn niet bindend voor KGL Racing en zijn louter indicatief. Ze kunnen dan ook geen essentieel element van de verkoopovereenkomst vormen.

In het geval dat de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet meer leverbaar zijn, zal KGL racing de klant daarvan op de hoogte stellen door middel van e-mail (aan het adres geregistreerd bij het bestellen) of per telefoon. Als de artikelen tijdelijk niet in voorraad zijn, zal KGL Racing de klant vragen of hij/zij wil wachten tot de artikelen weer leverbaar zijn. Tenzij de klant aangeeft dit te willen zal KGL Racing het voor de artikelen betaalde bedrag crediteren. Een creditering zal zo snel mogelijk worden gemaakt en in ieder geval binnen 28 dagen na het op de hoogte stellen van de niet-leverbaarheid per bank worden overgemaakt. De klant zorgt er voor dat zijn/haar bankrekeninggegevens bij KGL Racing bekend zijn.

Interne link

7. Afhalen in winkel

 

Producten voor afhaling worden geleverd in het door de klant gekozen KGL Racing winkel als afhaalpunt. De producten blijven er 14 kalenderdagen beschikbaar, waarna de bestelling wordt geannuleerdInterne link

 

Interne link

8. Overdracht van eigendom en risico’s

 

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van KGL Racing over op de klant na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling van de prijs. In afwijking van artikel 1583 B.W. blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van KGL Racing tot gehele betaling van de factuur. 
Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.

 

Zolang KGL Racing, volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen te verzekeren voor alle risico’s. De klant verbindt er zich eveneens toe de opslag van de goederen zodanig te regelen dat elke verwarring met andere goederen ten allen tijde uitgesloten is en deze steeds als zijnde eigendom van KGL Racing kunnen worden herkend. Elke betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht van de openstaande bedragen verschuldigd voor goederen die door de klant werden gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel 5.

Interne link

9. Herroepingsrecht

 

De klant heeft het recht aan KGL Racing mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.
Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten die nog in originele en onbeschadigde verpakking zitten, ongebruikt geweest zijn, niet gemonteerd geweest zijn, met toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur en aankoopbewijs, zodat de goederen klaar zijn voor wederverkoop.

Het herroepingsrecht geldt ook niet voor artikelen die op maat gemaakt zijn voor de klant, die personaliseerd zijn,

artikelen die in aanbieding staan, afgeprijsde artikelen en promoties of artikels die specifiek voor een bepaald model van motorfiets op bestelling geleverd worden.

 

Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door KGL Racing zullen ter beschikking blijven van de klant. Ook producten die pas later dan 15 dagen na de dag van de levering worden teruggestuurd, blijven ter beschikking van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna KGL Racing eigenaar wordt van het product.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan KGL Racing. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.


Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

 

· Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;

· Artikelen waarvan de verpakking – of deel ervan – zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;

· Audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur (GPS, CD’s, DVD’s, Blu-rays, VHS, Software, CD-roms, videogames…), waarvan de verzegeling is verbroken;

· Electronica waarvan uiterlijk niet kan aangetoond worden dat deze gebruikt of gemonteerd geweest zijn, (zoals powermodules, GPS toestellen, GPS trackers, drones, cameras, ...)

· Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

· Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden;

· Artikelen die op maat gemaakt zijn voor de klant, of die personaliseerd zijn.

· Artikelen die in aanbieding staan, afgeprijsde artikelen en promoties

· Artikelen specifiek voor een bepaald model van motorfiets of op bestelling geleverd worden.

 

De klant dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, telefonisch,of via e-mail zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 15 kalenderdagen vanaf de dag na de levering, in originele verpakking en onbeschadigde verpakking. De klant kan het product ook afgeven aan het onthaal van een KGL Racing winkel, zonder enige kosten.

 

Bij afhaling door KGL Racing van de artikelen zal een transportkost in rekening gebracht worden.
Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, wordt binnen een termijn van 30 kalenderdagen de betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd.

Interne link

10. Recht tot ontbinding

 

Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en KGL Racing, is KGL Racing gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan KGL Racing. Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 kalenderdagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is KGL Racing gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.

Interne link

11. Vorderingen

 

Bij aankoop door de klant van demonstratie-producten/toonzaalmodellen, zal aan de klant een document ter ondertekening worden voorgelegd, waarin hij verklaart kennis te hebben van de op dat document aan te duiden zichtbare beschadiging of zichtbare gebreken van dergelijke producten. Dergelijk document zal mede worden ondertekend door een vertegenwoordiger van KGL Racing, en zal in hoofde van de klant een afstand inhouden van diens recht om KGL Racing of haar transporteur alsnog aan te spreken op basis van de aldus vastgestelde zichtbare beschadiging of gebreken. Het hierboven bepaalde laat de wettelijke garantierechten van de klant, zoals mede beschreven in artikel 12 hieronder, onverlet.

Interne link

12. Garanties

 

KGL Racing biedt 24 maanden garantie voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt op de in artikel 9.2. genoemde datum. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Verzendkosten vallen niet onder garantie en zijn altijd ten laste van de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor KGL Racing of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt KGL Racing er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant.

 

Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen

 

Enkel de factuur, het kasticket of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van KGL Racing. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocument.

 

Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, verkeerde installatie, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen.

 

Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend): in geval een derde partij, die niet rechtmatig door KGL Racing werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld; in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp; in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is.

 

De gebrekkige goederen dienen volledig leeg te zijn bij de teruggave. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de gebrekkige goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover ze vermeld werden op de reparatiebon op het moment van de teruggave of afgifte van de herstelde of vervangen goederen. KGL Racing is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd.

 

Ingeval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling teruggegeven goederen, is de gebeurlijke aansprakelijkheid van KGL Racing ten aanzien van de klant in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van de goederen.

 

Indien specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zijn, is KGL Racing niet aansprakelijk voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen, onverlet de overige bepalingen van art.9, meer in het bijzonder art. 9.1.

 

Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd worden of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of voor het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van KGL Racingi n dit verband. KGL Racing heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten.

Interne link

 

Interne link

13. Risico’s Internet

 

De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat KGL Racing niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van KGL Racing of internet, als gevolg van voormelde risico’s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kan dienen.

Interne link

14. Aanvragen tot terugvordering van betaalde BTW.

 

Alle aanvragen tot recuperatie of terugvordering van betaalde BTW op aangekochte goederen, door niet-EU inwoners of diplomaten, evenals het nazicht van de wettelijke voorwaarden tot terugbetaling, dienen uitsluitend gericht te worden aan externe gespecialiseerde, door KGL Racing aangewezen, partners. De klant aanvaardt zich te schikken naar de toepasselijke algemene voorwaarden van deze partners. Meer informatie over deze partners op eenvoudige aanvraag.

Interne link

15. Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken

 

Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

 

Alle overeenkomsten gesloten tussen KGL Racing en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen KGL Racing en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waarin KGL Racing gevestigd is.

 

16. Meerderjarig of toestemming

 

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper meerderjarig te zijn of toestemming te hebben van een meerderjarige ouder, verzorger of voogd. Indien de koper niet aan deze voorwaarde voldoet behoudt KGL Racing zich het recht voor de levering zonder verdere berichtgeving te op te schorten of te staken.Interne link

17. Intellectuele Eigendom

 

Alle teksten, commentaren, tijdschriften en illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van KGL Racing is strikt verboden.

Legal disclaimer

De Diensten, interfaces en voorzieningen op of via deze website en de andere websites van KGL Racing die eraan gekoppeld zijn (hierna de Site en de Diensten) worden u aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding van de onderstaande algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden). Het gebruik van de Site of de Diensten impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle Algemene Voorwaarden. Indien u een of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de Site en de Diensten niet te gebruiken.

De Site is gemaakt en wordt beheerd door KGL Racing.

 

1. Bijzondere voorwaarden en wijzigingen

Voor bepaalde delen van de Site of bepaalde Diensten kunnen bijzondere voorwaarden gelden. Het gebruik van deze delen of Diensten impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bijzondere voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

KGL Racing kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden volledig of gedeeltelijk wijzigen. Het is dan ook aanbevolen dat u de Algemene Voorwaarden en, indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden regelmatig raadpleegt, om de jongste wijzigingen te kennen.

 

2. Gebruik van de website

Door de Site en/of de Diensten te gebruiken, verbindt u zich ertoe:

 

2.1 u verantwoordelijk te gedragen, met respect voor de contractuele en wettelijke bepalingen en meer in het bijzonder, zonder dat deze voorbeelden volledig zouden zijn, geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie te verzenden;

 

2.2 de veiligheid van de Site of de Diensten niet te schenden of in het gedrang te brengen, bijvoorbeeld door, zonder dat deze voorbeelden volledig zouden zijn: i) verbinding te maken of trachten te maken met beveiligde delen zonder u vooraf in te schrijven of toelating te ontvangen, of ii) gelijk welke daad te stellen met de bedoeling de Site, de Diensten, het netwerk, de software of de hardware te beschadigen, te vernietigen of hun goede werking te verstoren;

 

2.3 alle informatie die gedurende een inschrijving op een beveiligd deel zijn uitgewisseld, in het bijzonder de wachtwoorden, als vertrouwelijk te behandelen en KGL Racing op de hoogte te brengen indien deze informatie aan derden bekend zou worden gemaakt;

 

2.4 ervoor te zorgen dat alle informatie die u op gelijk welke wijze en voor gelijk welk doel aan KGL Racing verstrekt volledig en correct is en dat u het recht bezit om deze informatie te verzenden;

 

2.5 uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële of reclame-informatie of ongevraagde elektronische post te verzenden;

 

2.6 geen inbreuk te maken op de rechten van KGL Racing of van gelijk welke derden. Deze rechten omvatten onder meer de intellectuele rechten in de ruime betekenis van de term, de sui generis rechten, de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beeldrecht.

Uw gebruik van Site en/of de Diensten, met inbegrip van de beveiligde delen waarvoor u vooraf moet registreren, alle informatie die u direct of indirect via de Site verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Site communiceert, vallen onder uw eigen risico en uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

 

3. Hyperlinks

De Site kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van KGL Racing. Het gebruik van dergelijke sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. KGL Racing heeft geen controle over deze sites of over de informatie die zij bevatten en kan dus geen enkele garantie geven over de inhoud en/of de presentatie van deze sites. KGL Racing kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit of gekoppeld is aan hun gebruik. Deze koppelingen en informatiebronnen worden u uitsluitend ter informatie ter beschikking gesteld en impliceren geen sponsorschip van, steun aan of banden met deze sites.

Het is u niet toegestaan om op een website hyperlinks aan te brengen die de bezoekers van de Site naar een andere site leiden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toelating van KGL Racing

 

4. Intellectuele rechten

KGL Racing is de eigenaar van de inhoud van de Site en van de logo's, merken, databanken, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. KGL Racing behoudt zich alle en in het bijzonder de intellectuele rechten voor op alle elementen van de Site die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten in de ruime betekenis van de term (met inbegrip, onder anderen,van auteursrecht, merkenrecht, industriële recht, beeldrecht en sui generis recht). De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toelating van KGL Racing.

U mag de Site weergeven, doorlopen en raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor uitsluitend persoonlijk en privégebruik. Het feit dat u de toelating krijgt om op de Site te surfen, betekent niet dat U een licentie hebt gekregen op het geheel of een gedeelte van de elementen die beschermd worden door een intellectueel recht waarvan KGL Racing de houder is. U bezit dus geen enkel recht op deze elementen.

 

5. Aansprakelijkheid van KGL Racing

De presentatie en de inhoud worden u geleverd ‘in de staat waarin zij zich bevinden'. KGL Racing geeft geen expliciete of impliciete waarborgen voor de toegankelijkheid van de Site of de Diensten, de juistheid van de gegevens, de geschiktheid voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. KGL Racing kan bovendien op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Site of de Diensten weigeren, met inbegrip van de beveiligde delen. KGL Racing is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit of gebonden is aan (i) het gebruik van de Site, de Diensten of informatie op de Site, (ii) de onmogelijkheid om de Site of de Diensten te gebruiken of (iii) de weigering van de toegang tot de Site of de Diensten. Indien de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van KGL Racing voor schade in strijd zou zijn met de wettelijke bepalingen, zal de aansprakelijkheid van KGL Racing beperkt zijn tot het door de wet toegelaten maximum.

 

6. Overtreding van de Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden

Onverminderd het algemene recht van KGL Racing om de toegang tot de Site of de Diensten te weigeren, met inbegrip van de beveiligde delen, verbindt u zich ertoe om KGL Racing en elke andere derde partij te vergoeden voor elke directe of indirecte schade die KGL Racing of een derde als gevolg van uw daden/verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden van de Site.

 

7. Varia

Indien een clausule van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.

De Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

KGL Racing eerbiedigt de Belgische en Europese wetgeving over de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke levenssfeer. Deze website (de Site) en de andere websites waarvan KGL Racing de eigenaar is, zijn dan ook ontworpen aan en worden beheerd volgens de regels van de wet.

 

1. Verzamelde gegevens en hun gebruik

Wanneer u de Site bezoekt zonder u op een beveiligd deel van de Site in te schrijven (bijvoorbeeld door in te loggen), verzamelt KGL Racing geen persoonlijke gegevens. KGL Racing kan echter bepaalde informatie (zoals het IP-adres) registreren voor statistische of administratieve doeleinden of om de Site te verbeteren, zonder dat deze informatie persoonlijke gegevens onthult of individuele bezoekers identificeert. De persoonlijke gegevens die u tijdens de inschrijving op een beveiligd deel van de Site verstrekt, worden door KGL Racing in zijn databanken bewaard. Door u in te schrijven, geeft u KGL Racing de toelating om volgens de voorwaarden van dit beleid uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te registreren en te gebruiken. Uw gegevens worden alleen voor het beheer van uw dossier gebruikt (uitvoering van bestellingen, leveringen, facturering, enzovoort), en zullen niet voor commerciële en promotiedoeleinden gebruikt worden.  Tijdens de inschrijving en telkens als u via e-mail berichten ontvangt, kunt u ervoor kiezen om in de toekomst geen elektronische promotieberichten meer te ontvangen. 

De op deze manier verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan de leveranciers van KGL Racing of aan andere bedrijven van de groep waarvan KGL Racing deel uitmaakt.

 

2. Cookies

KGL Racing gebruikt ‘cookies'. Dit zijn informatiebestanden die automatisch op de vaste schijf van uw computer geïnstalleerd worden wanneer u de Site bezoekt en die een beter gebruik van de Site mogelijk maken. Dit geeft u de mogelijkheid om de Site op een persoonlijke manier te gebruiken (de cookies bewaren bijvoorbeeld uw taalvoorkeur of voorkomen dat u bij de toegangscontrole uw gegevens elke keer opnieuw moet invoeren). De cookies geven KGL Racing bovendien de mogelijkheid om te onderzoeken hoe de Site gebruikt wordt. KGL Racing verzamelt op deze manier ook statistische, niet aan uw persoon gebonden informatie waarmee het de Site en de diensten kan optimaliseren. 

De automatische installatie van ‘cookies' kan verhinderd worden door de configuratie van uw browser aan te passen. KGL Racing wijst u er echter op dat het weigeren van ‘cookies' de prestaties van de Site kan aantasten.

 

3. Toegang tot gegevens, verbetering en vragen

U kunt uw geregistreerde gegevens op elk ogenblik raadplegen, wijzigen of aanvullen, op eenvoudig verzoek.

Gebruikers kunnen hun account niet zelf verwijderen en door accounts te verwijderen, worden er geen bestellingen van die account gewist. Dat is omdat KGL RACING wettelijk gezien om belastingredenen 7 jaar historische gegevens moet bewaren. De account wordt dan binnen de 30 dage verwijderd zoals is opgelegd in het GDPR-beleid.

 

4. Wijzigingen

KGL Racing kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving zijn beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens volledig of gedeeltelijk wijzigen. Het is dan ook aanbevolen dat u deze website regelmatig raadpleegt, om de jongste wijzigingen te kennen.

 

 Talen

Dutch  English  French  

Een vraag? Contacteer ons nu!

Contact US
Official dealer